HỘP QUẸT ZIPPO CỦA CỐ TỔNG THỐNG
VIỆT NAM CỘNG HOÀ NGUYỄN VĂN THIỆU