SỰ THẬT VỀ TỬ CẤM THÀNH


BẢN DI CHÚC CỦA MỘT BẠO CHÚA

(Vietinfo) Trên các diễn đàn Internet vừa xuất hiện một bộ phim do đài truyền hình Đức thực hiện và được phụ đề Việt ngữ vì nội dung của cuốn phim nhằm ca ngợi công trình kiến trúc tuyệt vời của một người Việt Nam. Kiến trúc này đã được người Tàu cầm nhầm hàng mấy trăm năm qua, nay đã bị thế giới phanh phui

Công việc phụ đề Việt ngữ cho bộ phim lịch sử này do 3 người trẻ ở Âu châu khởi xướng và thực hiện. Thoạt tiên do cô Phương Thùy (Finland) giới thiệu và Xuân Trường cùng Cẩm Vân (Germany) bắt tay thực hiện và hoàn tất vào giữa tháng 9, 2009.

Bộ phim “Tử Cấm Thành : Bản Di Chúc Của Một Bạo Chúa” được phát hình rộng rãi từ tháng 11 năm 2008. Nội dung phim xoay quanh bạo chúa Tàu triều Minh, Thành Tổ Vĩnh Lạc, tức Chu Đệ, con thứ tư của vua khai sáng triều Minh Chu Nguyên Chương. Từ bé, Chu Đệ được đánh giá là người đa mưu, túc trí. Khi mới 9 tuổi đầu, Chu Đệ đã một mình, không cần tùy tùng, có thể tự mưu sinh được trong rừng sâu núi thẳm. Sau khi dấy binh cướp ngôi vua từ tay ấu chúa vốn là cháu của mình, Chu Đệ đã ra tay tàn sát tất cả triều thần cũ để trừ hậu hoạn và thay vào đó, ông trọng dụng thái giám. Trong đám thái giám cận thần, có Nguyễn An, nguyên là tù binh từ Việt Nam, được Chu Đệ giao cho việc vẽ kiểu và chỉ huy hàng triệu nhân công để xây dựng cung đình, nội phủ cho Minh triều.

Phim có đoạn mở đầu thật hay :

“Tử Cấm Thành giữa trung tâm Bắc Kinh, một thời là nơi ngự triều của những hoàng đế Trung Hoa hùng mạnh, ngày nay vẫn là cung điện lớn nhất trên thế giới. Lịch sử của nó gắn với hoài bão của một con người. Tên ông ta là: Chu Đệ.
“Chu Đệ là một kẻ tiếm ngôi, ông đã dùng bạo lực để dành quyền thống trị Trung Hoa. Chu Đệ đày đọa tất cả những ai cản trở tham vọng quyền lực tuyệt đối của mình. Biểu tượng quyền lực của vị hoàng đế này là Tử Cấm Thành, một thế giới đầy bí ẩn với những nghi lễ duy trì từ đời này sang đời khác.

“Viên thái giám Nguyễn An là kiến trúc sư trưởng của công trình này. Thiết kế bậc thầy của ông dựa trên những chuẩn mực lâu đời. Không có chi tiết nào được phát thảo một cách ngẫu nhiên, mà tất cả đều mang một ý nghĩa biểu trưng nào đó.
“Làm thế nào mà Nguyễn An lại có thể xây dựng một cung điện đồ sộ như thế chỉ trong có 3 năm ?
“Tham vọng xây dựng một cung điện sánh ngang với đất trời của Chu Đệ đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên công trình để đời của ông lại chứa đựng sẵn trong nó mầm mống của sự suy tàn...”

Thế mà suốt trong 600 năm liền, người Tàu dấu nhẹm tác giả công trình xây dựng Tử Cấm Thành, niềm hãnh diện của dân tộc và đất nước Trung Hoa. Nay thì đã có các công trình soi sáng lịch sử, đưa sự thật ra công luận.

Đầu tiên là đại học Cambridge, Hoa Kỳ, vào năm 1986, ghi thuật chi tiết việc kiến trúc Tử Cấm Thành vào thời Minh Thành Tổ, do kiến trúc sư Nguyễn An, người Việt Nam đảm trách.

Tháng 9 năm 2008, Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hóa Việt Nam tại Little Saigon, California, cho xuất bản tác phẩm Việt Nam: Suối Nguồn Văn Minh Phương Đông của tác giả Du Miên. Đề tài người Việt Nam vẽ kiểu và xây Tử Cấm Thành Bắc Kinh chiếm ¼ nội dung tác phẩm.

Tháng 11 năm 2008, đài truyền hình ZDF Dokukanal (Germany) thực hiện bộ phim Tử Cấm Thành Bắc Kinh : Bản Di Chúc Của Một Bạo Chúa, một lần nữa làm sáng tỏ thêm về tác giả công trình kiến trúc đồ sộ bậc nhất thế giới này : Nguyễn An, một tù binh Việt Nam.

Gần đây, Trung Quốc được thế giới để ý nhiều trên cả 2 mặt xấu và tốt. Sự phát triển kinh tế và bành trướng sức mạnh quân sự của TQ đã được ví von là ngang ngửa với siêu cường Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, thế giới đã thận trọng với những gì liên quan đến nhãn “Made in China”, thường là hàng nhái, kém phẩm chất và đôi khi đầy chất độc hại.

Tại các nước láng giềng, TQ càng củng cố quyết tâm đồng hóa Tây Tạng ; kiềm tỏa Miến Điện, Bắc Hàn và chứng tỏ vai thiên tử và chư hầu giữa Bắc Kinh và Hà Nội.

Mối bang giao “hữu hảo” giữa TQ và VN ngày càng hé lộ nhiều âm mưu toan tính thâm độc đã khiến cho người Việt khắp nơi trên thế giới đặc biệt quan tâm.

Chủ nhật 1 tháng 11 năm 2009, tại hội trường Madison District Government Center, số 6507 Clumbia Pike, Annandale, VA 22312 (vùng thủ đô Hoa thịnh đốn), có một cuộc hội thảo liên quan đến mối giao hảo Tàu Việt trong bối cảnh toàn cầu. Nhiều nhà nghiên cứu và hoạt động khắp nơi cùng xuất hiện để cùng mọi người quan tâm đến tương lai đất nước, thảo luận, trao đổi.
Nguồn: Vietinfo

TOÀN BỘ CUỐN PHIM TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐỨC


TESTAMENT OF A TYRANT

(Vietinfo) On the Internet forum that appears a film by German television made and Vietnamese language subtitles for the film's content to praise the work of a great architect of Vietnam. This architecture has been holding the ship through several centuries of wrong, the world has been uncovered

Job Vietnamese language subtitles for this movie history by three young people in Europe initiated and implemented. At first because she Phuong Thuy (Finland) introduced and Xuan Truong and Cam Van (Germany) started the implementation and completion in mid-September, 2009.

The movie "The Forbidden City: The testament of a tyrant," was widely broadcast in November 2008. The film revolves around tyrant Tau Ming, Yongle User Group, News Topics, fourth son of King enlightened Ming Zhu Yuanzhang. From her, the topic was rated as most people advise and treatments. When 9 years old, the theme was alone, no entourage, can survive in the jungle mountains. After robbing the crown ranges from Western Europe which is the lord of his grandchildren, the topic was out of hand and kill all the former ministers for excluding post-fire and instead, used his key eunuch. Eunuch courtiers in the crowd, with Nguyen An, a former POW from Vietnam, the topic assigned to the designer and commander of millions of workers to build the palace, Minister for Internal Minh Dynasty.

Real movie prologue or:

"Forbidden City in the heart of Beijing, a royal court where's the mighty Chinese emperors, today is still the largest palace in the world. Its historical association with the ambition of a man. His name is Zhu De.
"The theme is the one who took the throne, he reserves the right to use force to dominate China. Theme damnation all who obstruct the ambition of his absolute power. Powerful symbol of the emperor as the Forbidden City, a world filled with mysterious rituals maintained from generation to generation.

"Vien Nguyen An eunuch was chief architect of this building. Master of his designs based on old standards. No details were outlined at random, but all carry a certain symbolic significance.
"How does An Nguyen could build a huge palace like in 3 years?
"The ambition to build a palace comparable to the earth and sky of the subject has become a reality. But his life's work to back it contains built-in seeds of the decline ... "

Yet in the past 600 years, the authors Tau concealed building the Forbidden City, the pride of the nation and the country of China. Now with the illuminating work of history, brought the truth to the public.

The first is the University of Cambridge, United States, in 1986, recording in detail the technical architecture at the Forbidden City Minh City, Hanoi, by architect Nguyen An, Vietnam in charge.

September 2008, the Cultural Center for the Study of Vietnam in Little Saigon, California, for the publication of Vietnam: Stream Source Van Minh Phuong Dong Du Mien author. Vietnam theme designer who built the Forbidden City and Beijing accounted for a quarter of the work content.

November 2008, Dokukanal broadcaster ZDF (Germany) made the film in Beijing's Forbidden City: The testament of a tyrant, again to clarify more about the author structures the most massive This World: An Nguyen, a Vietnam POW.

Recently, China is the world's attention on both the two face many bad and good. Economic development and expansion of China's military strength was such that von superpower rivals the United States. Besides, the world wary of anything related to the label "Made in China", usually counterfeit, substandard and sometimes filled with toxic substances.

In neighboring countries, China reinforced the determination to assimilate Tibet; alkaline radiate Burma, North Korea and demonstrate the role of natural death and vassals between Beijing and Hanoi.

Relations "friendly" between China and Vietnam much more revealing wicked conspiracy attempt was made for Vietnamese people around the world especially interested.

Sunday November 1, 2009, in Madison Hall District Government Center, No. 6507 Clumbia Pike, Annandale, VA 22312 (Washington DC capital region), with a conference related to the perfect relationship in the context of Tau Vietnam global. Many researchers and activities around the same people appear to care about the future of the country, discussion and exchange.
Source: Vietinfo